Obra

02 obraPiscines de construcció totalment d'obra.

Dins l'encofrat de totxana muntem l'armadura amb les malles, coarrugats i zunxos d'acer corresponents. Projecció de formigó en sec sistema ''gunite'', altrament anomenat gunitat per via seca. És un procediment mitjançant el qual tots els components del morter o formigó projectat són prèviament mesclats, a excepció de l'aigua que és incorporada en el canó de sortida, abans de la projecció de la mescla. El transport de la mescla sense aigua es realitza a través de mangueres especials de forma neumàtica (fluxe diluït) des de la màquina fins el canó de projecció. La propietat més rellevant del formigó projectat és la seva adherència al suport, amb la condició que aquest sigui sòlid, net i exempt de parts soltes. La mescla xoca sobre el suport a una velocitat elevada, tapant les irregularitats, les fisures i els porus amb l'ajuda de les partícul.les més fines, és a dir, el ciment i els fillers. Alhora, sobre el suport es forma una fina capa de pasta de ciment, en la qual s'incrusten els grans d'àrid gruixut, efectuant-se un pont o lletada d'adherència, el qual garantitza després de l'enduriment una fixació sòlida al suport.
Escales d'accés de diferents tipus: exteriors, interiors, interiors combinades amb bancs.

Pel que fa al revestiment, el gresite poseeix una alta resistència als canvis de temperatura, els agents químics i atmosfèrics, l'humitat i el pas del temps. Ofereix infinites possibilitats de disseny i aplicació.
Tot i així, podem realitzar diferents acabats estètics de l'obra. Ara és normal fer piscines en colors grisos, beixos i amb materials com pissarres, pedres, porcelànics de gran format i, per els ambients més rústics, acabats lliscats de ciments colorejats.

Acabats de coronament amb rajols i tobes manuals, gres, porcelànics, fusta, pedra natural o artificial, lliscats ...